Pro Silvana e Anzelu, de Gianni Loy

Su sabodo de sa poesia in sardu‘: Gianni Loy, 4.  (Moda)

Pro Silvana e Anzelu

Bi sun lugores mannos in su chelu

però hoe no minettana tempesta

ca sun sos anzelos de s’evanzelu

chi sun baddende e sun faghinde festa.

 

De bennarzu su dusu, ch’est nottesta,

lana po tesser non bi n’hat piusu,

cun sa coia de Anzelu et Silvana

sa filonzana lassat su telarzu

 

Nottesta ch’est su dusu de bennarzu

lana po tesser non bi n’hat piusu,

nottesta de bennarzu ch’st su dusu

pro tesser non bi n’hat piusu lana,

cun sa coia de Anzelu et Silvana

sa filonzana su telarzu lassada.

A brincos mannos custa vida passada,

amiga siat a bois po medas annos,

passada custa vida a brincos mannos,

medas annos a bois siat amiga.

Perdonademi si canto a s’antiga,

cun cust’arte ‘e sa moda, abbandonada.

Eo, solu atera ‘olta happo cantada

sa rima sa rima bella de custa cantone,

però mi paret digna s’occasione

Pro sa coia ‘e duos fizos de Sardigna.

Però mi paret s’occasione digna,

de Sardigna sa coia ‘e duos fizos.

Deus ascurtet sos bostros disizos,

che leade puru cust’auguriu meu.

Bostros disizos los ascurtet Deus,

s’auguriu meu puru che leade.

 

De Silì sas campanas iscurtade,

de cust’antiga terra oristanesa

sempre imbidiada po sa sua bellesa,

e calchi ‘olta l’hana conchistada.

Pro sa bellesa sua sempre imbidiada

e calchi ‘olta conchistada l’hana,

dae prima de s’epoca romana

finas a sos de hoe conchistadores,

Sos ch’in terra de fruttos et fiores

cheren pius logu pro fagher sa gherra,

de fruttos et fiores in sa terra

pro fagher gherra cherene pius logu.

Ma cussas bases che bandent a fogu,

ch’est terra sarda, terra nostra est custa.

 

Sa cadrea non li ch’andat pius giusta

e su guvernu militares mandada.

Che torret pro domare cust’infernu

Una noa Eleonora de Arborea.

 

Pius giusta non li ch’andat sa cadrea

e su guvernu militares mandada,

sa cadrea pius giusta non li ch’andada

e mandat militares su guvernu.

Che torret, pro domare cust’infernu,

de Arborea una noa Eleonora.

 

Paghe e donzi bene a sa dimora

Pro no connoscher piusu una gherra.

Semus tottus de sa matessi terra,

dae Cabesusu fin’a Campidanu,

tottus imparis dandesi sa manu

hoe ch’in Silì sa fiza ‘e unu seuesu

S’est cojubede cun unu paulesu.

 

 

Nottesta ch’est su dusu de bennarzu

lana po tesser non bi n’hat piusu,

nottesta de bennarzu ch’st su dusu

pro tesser non bi n’hat piusu lana,

cun sa coia de Anzelu et Silvana

sa filonzana su telarzu lassada.

A brincos mannos custa vida passada,

amiga siat a bois po medas annos,

passada custa vida a brincos mannos,

medas annos a bois siat amiga.

Perdonademi si canto a s’antiga,

cun cust’arte ‘e sa moda, abbandonada.

Eo, solu atera ia l’happo cantada

sa rima sa rima bella de custa cantone,

però mi paret digna s’occasione

Pro sa coia ‘e duos fizos de Sardigna.

Però mi paret s’occasione digna,

de Sardigna sa coia ‘e duos fizos.

Deus ascurtet sos bostros disizos,

che leade puru cust’auguriu meu.

Bostros disizos los ascurtet Deus,

s’auguriu meu che leade puru.

 

Est hoe calchi mamma, de seguru,

pianghinde unu fizu che la lassada,

ma puru s’abba ‘e s’arrizolu passada,

donzi trainu torrat a su mare.

 

Cust’annu nou chi potzat cumentzare

in festa, pro finire sen’e dannu.

In chelu cun sos anzelos, nottesta,

hoe ch’est cuntentu puru babbu tou.

 

Postzat incumenzare s’annu nou

in festo, pro finire sen’e dannu.

Potzat incumentzare nou s’annu

sena de dannu pro finire in festa.

In chelu, cun sos anzelos, nottesta

hoe puru babbu tou ch’est cuntentu.

 

Sos augurios inbiat cun su entu

de custa die fritta de s’ierru.

 

Silì 2 de bennarzu 1984


Condividi su:

    Comments are closed.