Agradèssida, de Gianni Loy

Su sabodo de sa poesia in sardu‘: Gianni Loy, 3. In sa foto: Da badde de Locoe, in Oliena.

 

 

L’hamus passada in bona cumpanzia,

in Locoe, mandighende petta et casu.

Pro s’ispiritu nostu: binu a rasu,

pro s’anima: recreu fit sa poesia.

Pariat de istare in su Parnasu,

lastima ca fit pro una notte ebbia.

Gratzias a sos cumpanzos de valore,

amigos chi s’han fattu custu onore.

 

Locoe 11 de maiu 2012


Condividi su:

    Comments are closed.