Sa mala messadora (curba), de Gianni Loy

Su sabodo de sa poesia in sardu‘: Gianni Loy, 2.

Sa mala messadora

(curba)

 

Su frius de s’attongiu m’est intrau in is ossus

scioberai is mossus de sa sienda mia

 

No est sienda manna – però est’a barattu.

Ca benit s’ierru –mi nci passat s’ora

Mancai sia currendu – m’hat giai postu infattu

cun sa falci in manu – mala messadora

ca non bidi s’ora – de mi ndi messai

bolid’a coidai – messadora mala

et deu tiru a pala – pesu troppu grai

non poss’evitai – custa sorri mia.

 

Trista sorri mia – beni si m’agattas

giai de duas disi – custu bentu forti

intrad’in is ossus – et spollar’is mattas

a dognia creatura – di liggit sa sorti

de vid’ o de morti – di torrat su contu

parit un’affrontu – fattu a sa natura

deu non bivu a fura – ca bivu a derettu

beni cun rispettu – trista sorri mia.

 

Beni trista sorri – ma non tengias pressi

su doveri miu – tengiu ‘e d’accabai

non pretendu tottu – ma una parti nessi

de custu doveri – lassamidu fai

podisi trigai – unu mes’o dusu

non domand’in prusu – mancu du pretendu

tanti giai t’intendu – ca non bisi s’ora

mala messadora – de sa vida mia.

 

Custa vida mia – est giai accabendu

si passu s’ierru – non si scit beranu

et si timu e tremu – a su ch’est capitendu

tengiu su disigiu – de du tenni in manu

de du biri in pranu – cumprendendu tottu

su ch’appu connotu – su ch’happu passau.

su ch’happu lassau – e su chi ‘nd’happu tentu.

M’agattis cuntentu – trista sorri mia.

 

 

 

Condividi su:

  1 Comment to “Sa mala messadora (curba), de Gianni Loy”

  1. By Mario Pudhu, 10 aprile 2021 @ 07:19

   Bella poesia, Gianni!
   Ma poita mala?
   Si est messadora… sa faina sua est a messai (e provaus a pentzai ita a acontessi si no iat messau, si no iat a messai!!!).
   Podeus mellus pentzai a totu is libbertadis e responsabbilidadis nostas, si no seus sempri pentzendu a ndi calai su Celu a terra fendu no unu paradisu terrestri ma mancai prus de un’inferru!