…strumada sa ‘acca, de Aldo Lino

18)   POESIAS e PINTURAS (17) de Aldo Lino. Sighèus sa rubrica in limba de su sàbodo in poesìa campidanesa, a sa moda de Sobarùssa.

 

…strumada sa ‘acca

…strumada sa ‘acca
de archimastria
stittendi sa macca
de attra genia
vitellus a tallu
mallorus nieddus
ch’è conca de mallu
scarescid’is mellus
de su primu trau
ch’ispanu su bellu
fuia nominau
in d’onni vascellu
chi assuccrad’is maris
obresciu e scuriu
e tottus sun fraris
immoi esti unfrau
no est’asuriu
no ciappa medau
in tottu s’arriu
casteddu adenanti
avvattu alighèru
su basciu costanti
su susu a su seru
a tallus is boghes
a stiddiu su soddu
comare de frores
faghinde scioroddu
piccioccu stimau
de crasi s’istella
ti ses sceberau
s’atti pius bella
no ciappa u’ logu
po ‘dda pratigai
in dommu su fogu
no giaidi arriai
cheria chi moria
mi pigant’a macca
de archimastria
strumada sa ‘acca.

 

Condividi su:

    Comments are closed.