CA ESTI ARRIBAU CARETTA! de Aldo Lino

POESIAS e PINTURAS (2) de Aldo Lino. Sighèus sa rubrica in limba de su sàbodo in poesìa campidanesa. Tziu Caretta fùidi unu bendidòe de pischi de Cabras, chi ziraiàt sas biddas de su Campidanu de Aristànis in bicicreta a bendede pischi. Famàu in s’arte sua. Po sos pipìos fuit ‘ su Crabarissu’.

Cà esti arribau Caretta

Su pisci a bicicretta

Sa cocciula pintada

Mellus de sa rigada

Chi sia bianca o niedda

Ndi pottu una scivedda

Padedda e arrizzoi

E saocca a muntoi

Po siccai sa tamatta

Ainci è beni fatta

Coment’e su bacaliàri

Cà teni sabor’e mari

Candu ‘n di lea su sài

Du donas a mammài

Giarrettu e zuccaredda

Alligran sa picciocchedda

A iscabecciu faiddas

Ti durana duas chidas

Pallaia po su pippiu

Mancai siad’in niu

Sparedda e mrummulloi

Mellus de su minestroi

Una maniga de babaurra

Si d’a giogais a murra

Sa triglia arrubia arrubia

No cheri saba muia

De mongittas drucchinas

Ndi pappas dua’ dosinas

Cun salisci nieddu

Si prengiu su scatteddu

Arrocali e saboga

No benid de mar’e foga

Cavuru cott‘e pesaria

E anguidda bia bia

Piscada in santa iusta

Licchitta ch’e aligusta

Conchedda e pisc’e iscatta

Non è cosa baratta

Comment’e sa birimbua

Po cuntentai sa lingua

Aisci cun macciòi

Piscau immoi immoi

Surellu cun sardina

Lus coese in coghina

Cun pedrusemini e allu

Si teisi strangi’a tallu

Sardina e fà buddida

La pappan mancai frida

Friscu su pisch’e ponti

Du disigianta in monti

Si mandigaus lissa

Su predi canta missa

A crabas fainti merca

Teni busciacc’oberta

Su propriu sa buttaraga

Biada a chi ‘ndi fragada

Deu pottu grappa alluàda

De bendi strada strada

Ndi olidi su sagrestau

Chenze narri marrau

Sa càmbara po piscài

No costada un’arriai

Orziada po fai fritta

Ndi pottu una barritta

Ostionis scetti deghe

Ma non di tengiu neghe

Sa femmia è disigiosa

E deu da ghellu a isposa

Bettiu da ‘e brabau

Su pisc’esti arribau

Su pisci a bicicretta

Ch’est’arribau Caretta.

 

(a.l. 24/28 08 14).

 

 

 

Condividi su:

  2 Comments to “CA ESTI ARRIBAU CARETTA! de Aldo Lino”

  1. By Mario Pudhu, 6 aprile 2020 @ 07:43

   Ua cantzoi” diosi, de pischi, no dh’iat lígia mai!
   E apu imparau àtera cosa puru!
   Deus si dha paghit totu in saludi!

   • By aldo, 6 aprile 2020 @ 14:43

    ….mi fazzu sa facchi in calori…