“LU MURRUGNU”, Benedetto Sechi

Purtu Turris al tempo del corona virus, in bainzinu e con importanti comunicazioni dall’Alto.

 

Pari d’assè in un cinema amricano. No pari beru. In carrera no v’è anima viba!

s’agatti cachunu t’abbaidda mari, cument’ha dì “beh non abarai lu curaggiu d’avvizzinatti no?”

E vai in’orammara, ma gà ti cunnosci? Occhiali e maschara chi pari un cucummiau!

m’era paruddu di cuniscitti, ma vai, vai, chi già no ti toccu!

Zesthu chi semmu iunti a beddhu puntu. Finza a lu mesi passaddu zi cridiammi  tutti paddroni di la terra e di lu zeru. Abà, inveccci, umbè chi no s’avvizinabani a geiscia si no erani pushaddi a codhu e chi frasthimabani a d’ugna trodhiu, sò dibintaddi assai santicchi.

E già ni bedi, finza che puritihgghi, invucchensidi cà a Sant’efisio, cà a Santu Bainzu, cà a la Madonna di lu Lattidozzi.

Mancu mari chi dà lu zeru abbaidani e pensani: “ma li santi chi vi n’hani inginaraddu, abetddi fatto un disaccatu nieddhu e abà seddi tutti ischudendibi pugni a pittorra? Pintuddi di cosa seddi?”

Difatti, sigundu mè, Gesù Cristhu ha daddu odhini. “ Femmi tutti, chi nisciunu s’azzadhia a fà miragguri, senza abè, primma, l’autorizzazioni mea” .

Laghemmu chi li così andiani cussì pà un poggu, e no abarani a imparà? Vidimmu si ni la sanziani di fassi la gherra, di trattà mari li pobari e di ibagassassi cantu Deu ha fattu in terra, imbruttendi mari e monti.

Ah vi n’amminteddi candu Babbu abia ciamaddu Mosè pà dilli cumenti si dibiani cumpushtà? Vi n’amminteddi chi cand’è turraddu ha acciapaddu tutti in festha e alligria? Dimentighendisi finza la paraura dadda?

Laghemmuri fà pà un poggu. Addabboi, si è lu casu, abaremmu a punì un zappuru.

22 – Marzo 2020-

 

Condividi su:

    Comments are closed.