DIALOGHI SEMISERI IN ‘LINGUA BAINZINA’, di Benedetto Sechi di Porto Torres (1. CONTINUA).

ieri sono iniziati nelle sedi di Li Punti, Sorso, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e Valledoria dei orsi di lingua sarda e turritana alla portata di tutti. Per gli appassionati della materia arrivano dieci nuovi corsi, organizzati dall’Istituto Camillo Bellieni nell’ambito dello Sportello linguistico sovracomunale finanziato attraverso i fondi della legge 482/99, che vede capofila il Comune di Sassari.  Presentiamo alcuni simpatici brillanti piccoli racconti di Benedetto Sechi, già sindacalista, operatore culturale e dirigente della cooperazione.

1°) Conte oggi è tornato da Mattarella, pare siano detti più o meno questo :

 

1°) Conte: “Presidè, ma cosa cazzu debu fa un chisthi cabbi d’aiunu?”

Mattarella: “Ma cosa voi chi ti digghia? L’annu passaddu m’ani fattu disipirà! Lu pizzinnu, lu chi vindia turroni e pisthacciu a Napuri, mi vuria finza che dinunzià! Aggi pazienza Giusè, abarai a vidè chi già zi ri farani li basi!, si tratta d’aisittà un poggareddhu”.

Conte: “Lu Preisidè, cussì m’è dizendi vosthè? Abaraggiu ad agguantà la litranga tandu, ma la viriddai li diggu? Mi soggu runmpendi le balle cun chisthi cabbi tusi! Comunque, grazie e avvidezzi sani, zi vidimmu a la chedda ch’entra!
Mattarella: “Vai in ora bona Giusè, abarai a vidè chi candu s’isthraccani, s’abarani a giuggà, tutti, a’un bagnu di pugnaraddi!!

 

2°) Conte ce la fatta

dialoghi politici semiseri in bainzinu.

 

Conte: Ciao Presidè, cumenti si la passa?

Mattarella: Ciau Giusè, abbasthanza bè, grazia a deu, fattu l’hai chissu incumandu chi taggiu daddu?

Conte: Tuttu fattu, tutt’aposthu, lu presidè, mani fattu dannà l’anima… e cà la vuria cotta e cà la vuria cruda: no, chissa cadrea non mi piazzi, va li molli infasciadi, chiss’althra è zoppa, a la fini l’aggiu pusaddi tutti umpari e l’aggiu dittu “ mi abà m’abeddi sigaddu la pazenzia, pa li tre coipi santi o in la sanzieddi inogga   o vi zi posthu pa l’arecci a lu presidenti e chissu lu sabeddi  cument’è, si li jrani le balle vi zi caba tutti a fora, addabboi vogliu vidè, cosa marannu feddi tutta la santa dì, chi seddi tuttii senza ne asthi e ne pasthi!! Aramumancu inogga, puru si no sabeddi, fa un cazzu, un piattu di lintizza vi la passani.

Mattarella: beddha fatta Giusè, eu di jenti senza costrhuttu in vidda nea naggiu agattaddu, cazzu, ma chisthi parini tutti faraddi l’acthi di l’aria. Pa no fabiddhà di lu milanesu, chi pai me chissu no è milanesu è milesu, chi candu agguanta un paninu, prisenti l’hai li panini di lu milesu? Cazzu pari chi non aggia mai visthu aunzu! Mancu mari si nìè isciddu a fora da le balle d’arasora.

Comunque sia, fammi vidè lu pezzu di pabiru chi posti in manu… cazz, Gesu Cristhu meu, vi so brabi pizzini, ma vi n’è  puru umbè roba di muntinaggiu… E lu pizzinnu chi vindia turroni e pisthacciu a Napuri chissu zi lu sei punenddi agli esteri? Mah, contentu tu, ipiremmu non zi fozzia fà brutti figuri, chi addabboi tocca a me a rimidià li cazzaddi vosthri.

Va bè Giusè escizzi a fora chi m’aggiu d’attrinzà, fai impressa addabboi già esci eu, cussì s’appassigueggiani, chi so umbè preoccupaddi e si so magnenddi la legittima in pizzetti e tranezzini.

Una cosa ti diggu, no ti fa vidè fina chi eu soggu inogghii. Vai in bon’ora.

Conte: Grazie lu Presidè, simmai zi vidimmu, pà una tazzitta, i lu zilleri di via Libio a pasthi in sera.

 

 

3) Di Maio casualmente incontra Salvini.

dialoghi politici semiseri in bainzinu.

 

Di Maio: “Ebbè, cumpà, buongiorno, ma cazzu, già puriddi saruddà? No è chi vi seddi  offesu, pa lu chi v’ha ditu Conte no?

Salvini: Ca eu? Vi bò astrhu a punimmi a terra a me, lagheddiru   canta,  parabà, abaremmu a vidè fra un paggiu di mesi, candu li comunisthi vi ni magnani la pasthasciutta in cabbu. Tandu già turreddi a bosdhu  a magnà galletti.”

“Addaboi, cumpà, no abeddi cumpresu  un accidenti, cumenti e sempri, vi l’abia  dittu chi eru abbuffunedi no? Ma voi nuddha, vi sedi fattu punì in mezzu da chissu pidocciu azzaddu di Grillo. Ma no erammi d’accodhu chi ni lu faziammi isthrampà in terra? V’abia fattu fà lu presidenti ed eu, mi saria fattu li cazzi mei, aumenti e sempri!! Chi lu sabeddi chi a me non mi piazzi a sthà seccu e pesthu, pusaddu in cadrea. Eu aggiu di girà la custhera,”

Di Maio: “Vabbè, cumpari mè, abà è andadda cussì, tantu non dura mi? E poi ca pinsaba chi chisthu Conti era un mazzoni traibisthuddu da pegura? Paria tuttu chietu chietu, cazzu, inveci n’ha cabaddu a fora li denti, e mussigheggia  che cani abramiddu. Oh la viriddai v’ha ischuttu una sussa, chi v’ha fatto biaittu!! Dibiaddi  vidè la faccia vosthra candu v’ha dittu chi eraddi un cuglioni, fattu e lassaddu!! Mi z’era iscendi finza che la risa, ma soggu isthaddu attentu, pa ripettu di la fedi e di vosthè.”

“E comunque arumancu pà un poggu di tempu puriddi girà a piazzzeri vostrhu, ma steddhi attentu a la tazza, chi è chissa chi và futiddu, e li femmini, istheddi in cancari vostrhri, già l’abeddi visthu cumenti hani arruinaddu lu vecciu? Chi z’ha lampaddu la legittima in avvucaddi e prebendi pa chissi quattru bagassi.”

Salvini: “Vabbè. si abeddi finiddu di ligimmi la vida, eu saristhia andendi, anzi fedimmi un piazzeri, aggiu ritiraddu da lu labadoggiu chisthi dibisi, di purizzotti, vigilli, barraccelli, tantu pà un poggu non l’aggiu di trattà, tinidimmiri voi, si mi seivini già torru a piglialli.” E si vi capiteggia di acciappà in carrera a Mattarella, punidizziru sottu cu la macchina, chi è chissu chia ischunzaddu tuttu lu joggu, chi li possa farà un raju.”

 

 

 

Condividi su:

    Comments are closed.