Su contu ’e s’ainu intelligente, de Luciano Carta

Sos contos de Luciano Carta


Bacchisereddha in su Sessanta si ch’est emigradu in Francia e un’istiu est bennidu in ferias.
Sa mama a metade de chida deppiat fagher sa cotta e bisonzaiat de mólere su trigu.
At nadu a sa mama: “Mà’, lassade za andho eo a molinu”.
At inseddhadu s’ainu, ch’at garrigadu su trigu e si ch’est tuccadu a su molinu de sos Iscarpas, in Crìspula, ue bi fit signor Mario, su molinarzu, omine brulleri, cun cavanos chi pariant de caddhu e onzi ’orta chi abberiati bucca e si faghiat sos risigheddhos suos mustrandhe sas dentes, ca aiat contadu carchi barzelletta, pariat Fernandel ch’intrepetaiat Don Camillo in su film de Don Camillo e Peppone, e sa zente si ndhe ridiat de gustu.

Bacchisereddha e s’ainu si sunt postos in caminu po andhare a su molinu e passandhe in d’una carrela, si ponet a currere cust’ainu, comente chi esseret assumbradu o iscaddhadu, e a momentos, si Bacchisereddha non l’aiat tentu, ch’aiat bettadu barriu e seddhatzu a terra!
Appustis chi at molidu, Bacchisereddha ch’at garrigadu sa farina e sunt tuccados a car’a domo. Arrivados a su matessi zassu, torrat a si salarzare cust’ainu! S’est postu a currere e Bacchisereddha, fatt’a manzigu e forte, l’at frimmadu a inzottu. Tandho l’at leadu a fune e che sunt arrivados a domo.
Una ’orta irbarriadu su garrigu, Bacchisereddha at nadu a su Babbu: “Elle ite patit cust’animale, chi si salarzat a currere sempre in su matessi puntu de sa carrela de Pissia a russu!”.
L’at rispostu tiu Bore: “Uhmm! E poi nachi sunt tontos os ainos! S’est connottu chi fit passsandhe in sa carrela de su mere ’ezzu e at pensadu chi bi che lu fis torrandhe!”.

Infattis cussu poberu molente cun su mere ’ezzu aiat suffrìdu famine e sidi e aiat leadu meda fae a nae.

 

Condividi su:

    Comments are closed.