Saludandi …., de Stella Barbarossa

S’Inghilterra saludara s’Europa, s’Erasmus lassada s’Inghilterra, Henry e Megan saludant …

S’Inghilterra saludara s’Europa, s’Erasmus lassada s’Inghilterra, Henry e Megan saludant sa Reina, prus chi diplomazia estera mi pariri una longa storia de amori. Senz’e nai nudda de is atrus dus eventus, m’emmu a concentrai scetti su sa perdida de s’Erasmus de su Regnu Unidu. Est mera cumplicau essi accordu cun sa scelta, chi porir tenni a forasa prus de milli piccioccus de totus is bellas Universidadis de sa Reina; ma mi intendu de dha apoggiai.

Intrai in sa filosofia de s’Erasmus no est cosa semplici. Cussu chi depinti afrontai is giovanus studentis chi dezirinti de commintzai custa strada esi unu caminu segau, prenu de stampus, de casinus; ma esti supratottu unu àsiu.

 

S’ Erasmus funzionara aici: si pubblicara unu cuncursu aintru su cali ci deppi essi s’accetazioni de unu numero chi no si sciri de studentis aintru e un atru numeru de su propriu tanti de universiradis europeas; si partecipara e si sperara de dhu binci, e candu si bincidi,si sperada de dhu perdi.

Sa prima dificoltadi chi su studenti acattara, solu cumenti dha fattu mamma, est su tontimini de sa burocratzia chi dhu pigara cumenti unu boa costrictor chi dhi fairi arregordai cun lastima totus is bortas chi a sa posta ari frastimau cun is impiegaus.

Is documentusu de scriri, de firmai in originali e cu sa carta carboni, sigillai cun sa cera lacca e spediri o portai a manu cun carrucciu a cuadhusu cun corru, funti meras.

Paperi de acetatzioni o mancu, a secunda de su barrosimini de su candidau; acordu finanziariu (de si ponni acordu po pigai su dinai lestru sa partentzia; modulu de atestatzioni de cumenti place doc, su miu); no s’acatara sa dichiaratzioni de machiori a s’andara.. Totu custu de mandai unu mesi prima de sa partentza.

Ma no bastara, prima de 15 dis chi si torrara si cumentzara un’atra borta: paperi chi atestara chi asi acabbau de studiai a s’esteru o su tirocinu: calincunu paperi de aereu, de corriera, de sa metro, scontrinus o paperamini chi siara, chi narara cumenti as ispendiu su dinai de su programa; innoi puru no esti arribau su modulu de machiori post-erasmus.

No bollu nai chi totu su dinai ara cuperri scetti su 10% de su abisongiu de su studenti.

 

Ma torrausu a nosus.

S’Inghilterra, logu bellu mera, bella genti, biddas togas, traditzionis millenarias, architeturas strepitosas.

Si spendinti 10 sterlinas po fai sa spesa de una sxira e 1000 po drummiri in dunu comuru cun meras personas. Nau custu, si poriri cumprendi chi unu saluru a s’Inghilterra de s’Erasmus no esti tottu cussa mala pensara.

 

Sa borsa de studiu poriri cuperri giustu giustu sa spesa po bivi, mancu po viagiai, chi innoi variant de 100 a 200 sterlinas si anda beni. A sa fini, s’Inghilterra est mera cuntenta de lassai s’Erasmus, e s’Erasmus depiara acetai sa fuera cun dignidari, cumenti un omini chi spacciara sa xena cumbinada mera cara, cumprendiri chi su standard est tropu artu po continuai a ponni debitus.

 

Condividi su:

    Comments are closed.