PAXI E BENE A TOTUS E A DONNIUNU (s.Franciscu, su chi at inventau su Presepiu)

CANDU NASCIAT GESUS: Pagu curbas de su cantu “Quanno nascette Ninno” cumpostu dae Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in lingua napoletana a Nola (NA) in su mes’ ‘e Idas de su 1754 e furriau in sardu de T. Leoni de s’Assotziu “Sonus de Canna”. Sant’ Alfonso iat cumpostu fintzas su cantu de paschixedda fortzis prus connotu in su mundu in lingua italiana: “Tu scendi dalle stelle”, chi in sa musica assimbillat meda ai custu.


CANDU NASCIAT GESUS IN BETELEMI

FUT NOTI, MA PARIAT A MESUDI.

IS ISTEDDUS CRARUS E BELLUS

NO’ DDUS IANT BIUS MAI

SU PRUS LUXENTI

EST ANDAU A ITZERRIAI IS REIS DE S’ORIENTI.


MANCAI FESSIT IERRU, NINNlU  BELLU,

NASCIANT PURU FRORIS E ARROSAS,

FINTZAS SU FENU TOTU SICAU,

POSTU ASUTA COSA TUA

FUT INTZEURRAU

E DE FOLLAS E FRORIS FUT MUDAU.


NO’ DDOI FIANT INIMIGUS IN SA TERRA,

SA BREBEI PASCIAT CUN SU LIONI,

IS CRABITEDDAS SI BIRIANT

GIOGA-GIOGA CUN SU LIOPARDU,

S’URTZU E l SU VITELLU

E CUN SU LUPU IN PAX/ S’ANGJONEDDU.


SI FUT AVOLOTAU TOTU SU MUNDU.

SU CELU, TERRA, MARI El SA GENTI,

CHINI DROMIAT SI SENTIAT

BESSENDI SU CORU IN PETUS

PO S’ALLJGRIA

E SI BISAT IN PAX/ E ARMONIA.

 

Condividi su:

    Comments are closed.