Beni Beniu, di Daniele Madau

EDITORIALI  de sa  DOMINIGA,  de sa FONDATZIONI

 

 

 

Custus disi est arribada sa nomina de Mons. Giuseppe Baturi cumenti nou obiscu de sa diocesi de Casteddu.

Nosu depeus certamenti saludai Mons.Miglio, grand’omini e piscamu diaderus, cun s’ispera de si biri a cent’annus.

E inzandu depeus, imoi, saludai s’obiscu nou. Beni beniu!Beni beniu Mons. Baturi, beni beniu in sa terra de su soli, de su mari, de su bentu – su maestrali -, de is gigantis, de is nuraxi. De s’istoria prus antiga.

Esti, perou, sa terra puru de sa poberesa, de su spopolamentu, de s’abandonu de sa scola. Sa terra de sa tzerachia militari, de s’inquinamentu, cumenti est stetia sa terra de su banditismu e de sa genti sequestrada.

In custa terra, monsignori caru, sa genti no andat prus in cresia: non seu chistionendi de is piciochedus sceti, seu chistionendi de sa genti de dognia etadi, omini e feminas.

Certu, esti sa terra puru de S.Efis e da festa manna de su primu maiu e de sa Madonna de Bonaria, chi puru imoi funt in su cori de is sardus:  sa fidi, perou, parit beccia, sine benidori, sbuia.

Fustei depit benni innoi sciendi custas cosas: fustei benit da sa Sicilia chi, a su mancu est totun’atra cosa de sa Sardinia, bivit puru calincuna cosa de simili.

E, po’ custu, depit arribai innoi in sa punta de is peis, umili cumenti unu beru pastori, sine si ponni in sa catedra e castiai totu dae s’altu.

Depis ascurtai su sentidu de sa genti, cussu che scint is beccius nostu, sa balentia, custa sana, de is piciocus nostu, cussus chi non bolint lassai s’isula. Depis ascortai puru su sonu de su maestrali, chi spirat cun forza manna da nosu e depis aparrai mudu in su mentri chi ascurtas.

A pustis, cumenti benit su tempu de arrespondi, depit chistionai cun calincu fueddu sceti: cussus de su Vangeliu. Cussus fueddus chi chistionant de is poberus cumenti cussus chi su Segnori amat de prus, cussus fueddus chi chistionant de liberatzioni, cussus fueddus chi non pemitint chi su populu at a essi tzeracu.

Asuba de totu s’atru, cumenti bivi is fueddu de s’evangeliu, cumenti bivi dognia dì in sa Sardinia, cumenti fai su traballu in sa diocesi, non potzu narai nudda, ddu depit fai a solu.

Podit essi chi sa beata Antonia Mesina, su beatu Fra Nicola, Sant’Ignaziu at a essi unu agiudu mannu po tui, poita issus conoscint beni is biddas e is citadi sardus: podit tentai de ligi calincuna cosa de issus.

At a essi bellu meda si, candu nosu at a saludai a s’acabu de su ministeriu in Sardinia, nosu s’at a biri prus arrichius: nosu cun sa fidi de tui e cun sa cultura siciliana, tui cun sa fidi e sa cultura sarda.

Un’urtima cosa. Seusu cumbattendi po fai sa missa in sardu: agiudaisi e su nomini de tui at a essi sempri arregordau da sa genti sarda.

Mi depu scusai, apu scriu medas cosas a tui chi, diaderu , scisi prus cosa de mei ma bollu, pro mei e po tutus is sardus, chi tui sia diaderu beni beniu.

 

Condividi su:

  1 Comment to “Beni Beniu, di Daniele Madau”

  1. By Mario Pudhu, 1 dicembre 2019 @ 07:41

   Benénnidu, Monsignor Baturi!
   E coment’e a su Segnore dhi faeus sa matessi pregadoria:

   Dàennos sa manu!

   Dàennos sa manu Tue,
   Deus Cristos Segnore,
   a fagher su caminu
   de sa libbertade tua!

   Dàennos sa manu Tue,
   Ispíridu divinu
   de Paghe e de Amore
   in sa bonidade tua!

   Dàennos sa manu Tue,
   chi brotent sos fiores
   de terra beneita
   pro s’infinidade tua!

   Sa manu aporri Tue
   a su pópulu nostru
   cun sos àteros totu:
   semus sempre zente tua!