Che già lo sto vedendo! di Luciano Carta

Sos contos de Luciano Carta.

 

Tiu Bainzu, brav’omine, fit pastore e zillerazu. Su zilleri che fit in logu appartadu, a sa ’essida de iddha, e po cussu bi revertint su pius giovanos, a anmorazzare o puru a buffetare in cumpanzia. Mancari esserat fora ’e manu, sos giovanos si podiant divertire puru, ca b’aiat duos billiardinos po si divertire.

Una die Bacchisereddha, chi a tandho fit mastru in sas iscolas, fit incue zosso ca ch’aiat leadu sa macchina dae su meccanicu e deppiat falare a Ottana, inue triballaiat. Su meccanicu fit istentandhe meda e a s’ora sua sa macchina non fit pronta. Bacchisereddha ndh’at faeddhadu cun tiu Bainzu e issu, sempre de bonu coro, l’at nadu:

“Isetta pagos minutos, tantu deppo falare a campu a sa robba e ti che lompo eo a Ottana”.

Sunt partidos e in sos Frontes b’agattant sa pattuglia de sos Carbineris.

“Patente e libretto, prego” – at nadu su brigadieri.

E tiu Bainzu luego ndh’at bogadu sos documentos e bi los fit apporrindhe.

Tiu Bainzu fit ogri lerzu e candho abbaidaiat a manca a s’ateru li pariat chi fit abbaidandhe a sa dereta. A su brigadieri, comente li fit apporrindhe su libretto, li pariat chi cuddh’omine esseret abbaidandhe aterue, comente si tenzeret carchi cosa de cuare o esseret in sas ispinas. Li narat:

“La macchina è la sua?”

E tiu Bainzu at rispostu chi ei, però sempre abbaidandhe de cuddha manera.

Tandho su brigadieri l’at nadu:

“Signor Baingio, ma mi sta guardando?”

E tiu Bainzu:

“Che già lo sto vedendo!”.

E po si ndh’illanare l’at nadu chi fetterat su piaghere de lu lassare andhare, ca teniat presse e deppiat regollere su bestiamine.

Su brigadieri, mancari pagu cumbintu, l’at nadu:

“Vada pure”.

Comente at torradu a ponnere in motu, totu arrennegadu, tiu Bainzu at bettadu carchi frastimu e at nadu:

“Ma abbaida, arrazza ’e animale cussu brigadieri! Non mi fit creindhe! Elle no at a pensare deabberu chi a cust’edade mi ch’appo andhare a furare macchinas!”.

Tiu Bainzu non podiat baliare chi su brigadieri aeret suspettadu chi fit nandhe una faula, ma s’abbaidada chi daiat a su carbineri fit dorta etotu! Tiu Bainzu, però, ite curpa ndhe podiat tennere si s’abbaidàda sua fit lerza; issu aiat abbaidadu comente aiat sempre abbidadu.

Duncas, teniant resone totos duos. Né in sa carta de identidade né in su libretto bi fit iscrittu chi cuddhu pober’omine fit lerzu e po forza deppiat abbaidare in cussa manera!

Cantu bi cheret a pensare male!

 

 

Condividi su:

    Comments are closed.