BONAS ANDADAS E MELLUS TORRADAS, di Stella Barbarossa

EDITORIALE de sa DOMINIGA,  de sa  FONDATZIONE

 

 

Ponei impari una sarda (no sa pizza), unu viaggio po studiai a s’esteru, prezzus mera artus, unu tanti de Brexit e cussu chi eis a ottenni no esti sa ricetta po sa torta o sicuramenti no po una bona.

Custa e sa Storia de su cumminzu de s’avventura mia.

Aintru ‘e s’arruga pigada in su dottorau est diventau de pagu obbligatoriu fai 8 mesus a foras ‘e s’Italia, cali occasioni prus bella po si cimentai puru a foras de su propriu ambienti, po si fai amigus nous, imparai una lingua noa e fai ricercas prus approfondias in su propriu settori de studiu?

Ecco, po cummenzai deppu andai tres mesus a Londra. A custu puntu eis a domandai, a fai itta?

Beh, po moi non dhu sciu, sicuramenti sa curiositari est mera po non verificai chi is prattus de Londra siant limpius o mancu, bistu tottu is amigus e parentis chi eus mandau innia po dus sciaquai.

Nau custu, mera entusiasta, cummenzu a  fantasticai su millis bellissimas occasioni chi manta a capitai po fai tottu custu, ma ananti a mei c’est unu ostaculu mannu mera: aundi emmu andai a bivi?

Beni, nudda panicu, seu una persona chi viaggiara, emmu acattai calincuna cosa in su web.

Sa ricerca cummenzara a pagu a pagu a giugno, dogna tanti, candu tengu gana, castiu calincunu situ de affittus a Londra e biu: prezzus troppu artus, dommus cun 6/7 personas tottus impari a bivi, commudu de spartiri cun atrus. No m’azziccu, apettu. Sicuramenti seu circendi mali, mi nau. Tengu abbisongiu de aggiuru da foras! Sperendi ma cun discrezioni cummenzu a intendi calincunu collega, calincunu amigu chi sciu chi ia biviu a Londra, calincunu parenti bisginu, ma nudda, scetti nominis de atrus situsu de castiai e annuncius de verificai.

Is mesusu passanta, dezziriu de no pigai sa cosa de bruncu e bandu ananti serena, mi gosu s’estari, mi nau chi emmu acattai calincuna cosa prima de sa partenza fissada po novembre.

Passara Austu, s’umori mio cummenza a si crepai, i situs si funti moltiplicaus e cun issusu is annuncius, de stanzasa mannas cummenti baullus, attesasa mera de su centru, aintr’e dommus chi pensu sianta cun sesi personasa tottusu stranierasa chi circanta contemporanemanti de si cucinai su prangiu o peusu de andai a su commuru.

No ci da fazzu prusu. Is ricercasa miasa si fainti spasmodicasa, a nai pagu freneticasa. A s’infernu sa discrezioni, calincunu m’aggiudara? Is miasa telefonarasa de aggiuru funti diventarasa pressantisi, perentorias, mi giogu calincunu amigu….peccau no calincunu parenti.

Candu tottu mi pariara perdiu e mi femmu preparendi a passai is tres mesus leggius mera de sa vida mia, ecco chi arribbara sa gioia. Un’amiga connotta in d’una situazioni simili, ma a Barcellona, mi narara chi potzu andai calincuna semanas di ospite de issa po circai dommu de innia. Da sorprendu obblighendidda a mi pigai tottu su tempu de su soggiornu de istudiu cun issa, promittendi in cambio cos’e pappai e strexiu costanti.

Tengu unu logu aundi aparrai. Unu logu aundi issa fiata strinta a sola.

Ok ant’essi tres mesus unu pago scomodusu ma sicuramenti no leggius.

 

Condividi su:

    Comments are closed.