E a ite b’andhas chi po te non b’at remediu! de Luciano Carta

Sos contos de mastru Franzischeddhu

 

Mastru Franzischeddhu fit un’omine minoreddhu, unu pagu gobbu, cun d’una faccia chi solu a s’appompiàda t’abbizaias chi ti fit chircandhe carchi difettu po ti leare in giru. Pariat unu furittu chi cun su murrigheddhu istat imbisca imbisca, fragandhe fragandhe, po chircare in un sos cuzzones, cun d’una velocidade prodigiosa; poi candho aggattaìat sa cosa chi fit chircandhe, sos ogrigheddhos s’abberiant ispantados, istrizzandhe intelligenzia e godùria. Gai fit mastru Franzischeddhu: bidiat in sos atteros su latu coriosu chi àttere non bidiat e luego una barzelletta, unu lampu ’e zeniu chi in pagas peraulas ndhe ’ogaiat su lados de su carattere o de su fisicu de s’atteru chi pius podiat fagher a riere, e l’affeaiat, l’abbirgonzaiat, esseret puru su Babbu eternu! Su bellu est chi issu etotu fit una barzelletta vivente. A sa carena fea, furba e luziferina, s’azzunghiat unu particulare chi lu faghiat simile a una moninca: zughiat un’origra comente chi esseret segada in mesu, chi li daiat una ghinna de diaulu.
Faghiat su mastru ‘e linna e teniat sa buttega affacca a s’arcada inue istaiat sa duttoressa Porru e a sos de Franziscu Latte, a subra de sa domo de tiu Compidapuddhas, a sutta de tiu Cristos.
Una die at incontradu in piazza Zelleddhu Leone, chi fit isettandhe a tiu Giginu po che falare a s’istazione, ca deppiat partire.
L’at dimandhadu:
“Zellè, elleh a inue ses andhandhe!”.
“Goi e goi – l’at rispostu s’amigu -. Appo tentu medas dispiagheres in domo e cosas feas e so falandhe a Aristanis, a su Remediu, po dimandhare grassia a Nostra Segnora”.
E mastru Franzischeddhu:
“Ohi Zelleddhu! Elle a ite b’andhas, chi po te non b’at remediu!”.
Gai mastru Franzischeddhu daiat consolu a sos amigos.

 

Condividi su:

    Comments are closed.