Bacchisereddha in Platamona, de Luciano Carta

“Sos contos de Bacchisereddha: Bacchisereddha bidet pro sa pimma borta su mare (custu in sa foto).

Fit su chimbantases, s’annu ‘e su nie, chi aiat fattu unu zerru chi pariat chi non fineret pius, cun d’unu frittu terribile: aiat iddhiadu po duos meses e su ‘eranu non beniat mai.

Bacchisereddha fit unu pizzinneddhu de noe annos, bassitteddhu ma bellu, meda ischidu e intelligente e, primma ‘e totu, disculu, comente sos pizzinnos de cuss’edade. Sa ibba sua fit a currere cun su chircu e sa meccanica, dae Coronas a sa funtana ‘e Mesitta, assandhe e torra a die intrea. Finidas sas iscolas sos pizzinnos intro ‘iddha andhaiant iscurzos e a forza de currere o de si cumbattere a crastu, in totu sa carena fint prenos de zoellos, cun semos in conca e in ancas. Sos pes ei sos brenugos fint bene ispuligados dae sas ruttas e dae sas imbruncaduras in s’impedradu. Ma issos si ndh’affuttiant bellamente.

A sa fine de triulas fit bennidu su Piscamu po sa primma Comunione e sa Cresima e Bacchisereddha, chi fit poberu e orfaneddhu, sa mama l’aiat bestidu cun s’abbidu de unu pizzinnu riccu, chi aiat fattu Comunione e Cresima in su ‘45, candho bi fit ancora sa gherra. Cust’abbidu fit totu biancu, però fit de furesi e punghiat chi fit una bellesa. Ma a Bacchisereddha non ndhel’importaiat: po isse fit bellu ebbia. Po sa zirimononia sa mama l’aiat comporadu unu pazzu de iscarpas biancas de tela e gai, bene tusu a s’umberta, sa die primma de sa festa de Santu Pedru, aiat fattu cresima e comunione totu paris.

A mes’austu sa sorre cun s’ammoradu e cun sa sorre minore e s’ateru frade, l’aiant prommissu de che lu leare a su mare a Platamona.

Bacchisereddha no aiat mai bidu su mare e nemmancu su Riu Mannu. Però a s’accua de sa mama, cun sos amigos, fit andhadu a s’impozare in su riu ’e Crabiles; e poi in zerru aiat bidu su riu ’e Badu aundhadu.

Sa die de Mesaustu, a ora ’e sas ses e mesa, su camiu de Bachiseddhu Sulas fit prontu in piazza ’e zosso. L’aiat approntadu comente unu carru po andhare a Santu Antinu, cuguzzadu cun d’unu tendhone e tot’a inghiriu in su cassone gai cuguzzadu, bancos a sezzere comente sos chi s’usaiant in Sede po su Catechismu. Sos gitantes fini medas: parizzos cun sas ammoradas e medas baghianos manzigos.

A ora ’e sas sette sunt partidos cantandhe e brullandhe. A ora ’e sas deghe che fint in Platamona.

Bacchisereddha candho at bidu su mare po sa primma ’orta est adduradu ispantadu. Non li pariat beru chi esisteret un’isterrida gai manna de abba chi si che illonghiaiat a perdida ’e ogru, chenza tenner fine in s’orizonte. A costumene de mare sa mama l’aiat postu unu pazzu ‘e carzoneddhos bezzos. Bacchisereddha non bidiat s’ora de biere dae accurzu cussa meravizza. Faladu paris cun sos ateros dae su camiu, si ch’at bogadu sos carzones, sa camiseddha e sa canottiereddha, si ch’at bogadu sas iscarpas de tela de sa cresima, s’at leadu totu a rattada e s’est postu a currere in sa rena de s’ispiaggia. Bacchisereddha fit totu a bucc’aberta: sa rena de s’ispiaggia ue ch’affundhaiant sos pese, s’immensidade de su mare, sas undhigheddhas chi ’eniant a bell’a bellu a si che morrer in sa rena infusta de sa battigia, sas barcas alliniadas in s’abba, su chistionu de sos bagnantes e de sos piscadores chi si cunfundhiat cun sa muida de s’abba marina.

Chenza mancu bi pensare, ch’est bintradu a s’abba, affacc’a a una barca chi no aiat bidu mai. Unu remu ndhe fit ruttu in s’abba e si bidiat comente tremindhe in sutta; luego issu ndhe l’at collidu e l’at apporridu a su mere nandheli: “Mih! che li è caduto il remo!”.

Candho ndh’est bessidu dae s’abba edd’est andhadu a si sezzere in sa rena paris cun sa cumpanzia de totu sos paesanos, su sole guasi l’azzegaiat, ma Bacchisereddha no che ’ogaiat unu momentu sos ogros dae totu cuss’ispettaculu meravizzosu e magicu chi zughiat indainanti. Isse si che pariat in su chelu. Poi s’est postu a zogare, currindhe dae s’ispiaggia a s’abba e dae s’abba a s’ispiaggia, chenza s’istraccare mai de fagher toffeddhos in sa rena e de ch’ettare a zuntas s’abba dae su mare, ca non teniat mancu unu secchieddhu po l’umprire. Po fagher sos toffeddhos, sigomente non teniat palitta, forrogaiat a manos, finzas chi un’ateru pizzinnu l’at prestadu su secchieddhu e sa palitta sua. E tandho sì chi ndh’at fattu de toffeddhos prenos de abba ’e mare! Poi candho s’est istraccadu, s’est postu a currere, a brincare e a fagher a cuccurimbesse in s’ispiaggia. Faghiat s’arbure ponindhesi a conch’inzosso, si che islanziaiat in artu po su gustu de ruere in sa rena moddhe moddhe a cul’in terra; faghiat carchi toffu mannittu e si che interraiat intro finzas a sa ’entre; si ch’andhaiat a sa battigia, ue sa rena fit pius russa e isettaiat sa risacca de s’undha po intendhere, candho s’abba si che retiraiat, su chiri chiri in sos pes. Si esseret istadu po issu si fit divertidu finzas a sa notte.

A ora de mesudie, candho onzi gruppu at bogadu su recattu po manigare, Bacchisereddha non s’est frimmadu: andhaiat a su pannizzu a si leare pane, casu e polpettas chi lis aiat preparadu sa mama. E poi s’ammoradu de sa sorre l’aiat comporadu s’aranciada: in domo e in biddha non fint medas sas occasiones chi ndhaiat potidu buffare: candho l’istrinaiant a sa festa de Santu Bachis e candho sa mama lu mandhaiat paris cun sa sorre, candho essiat cun s’ammoradu … po los tentare; cussu poberu ammoradu, po lu distraere unu pagu – Bacchisereddha fit una guardia sempre “all’erta!”! – bi la deppiat comporaiat. In Platamona, appustis bustu, che l’aiat finzas leadu a su bar inue l’aiat comporadu su gelato, ma non gelato isortu, ma de cussu in bustina, cun d’unu bellu pizu de cioccolato. A isse li pariat de ch’essere in su chelu!

A ora de sas sese sunt torrados a su camiu. Bacchisereddha s’at arriadu sos barzullettes suos e s’est incaminadu. Affacc’a su camiu s’at bestidu carzones e camisa e poi sas iscarpas. Ma de custas ndh’at appidu una sola. At pensadu chi s’atera che l’aiat perdida andhande a su camiu. Est torradu indaisegus a la chircare in s’ispiaggia, faghindhe su caminu a s’imbesse, ma de s’iscarpa mancu s’umbra. E tandho s’est deppidu ponner s’anima in pasu. Si ch’est deppidu intrare a su camiu iscurzu. Bustianu, s’ammoradu de Mena de tiu Seberàdu, sa ‘ighìna, at nadu, coment si ndhe fint faeddhande tra mannos, chi un’iscarpitta bianca ndhe l’aiat collìda da sutta s’abba, ma poi che l’aiat torrada a frundhire in mare. Fit s’iscarpa de Bacchisereddha, oramai dada a sos pisches!

Candho che sunt arrivados a Tatari, sos ammorados e-i sos baghianos no ant cherfidu perder s’occasione de si faghere unu ziru in sa zittade. Ant parcheggiadu su camiu affacc’a sos guardinettos e si che sunt andhados totu a ziru. Bacchiseraddha at deppidu addurare in su camiu cun su frade, ca fit iscurzu. E-i su frade, chi l’aiant postu a lu tentare in subra de su cassone, lu frastimaiat nandhe:

“Elleh! Pro curpa tua non mi potto biere a Tatari. Tantu candho torramos a domo ti ’occo!”.

A ora ’e sas 8 e mesa totu sa cumpanzia est torrada a su camiu. Onzunu contaiat su chi aiat bidu o aiat fattu. Sos ammorados aiant passizzadu in su cursu, sas baghianas aiant fattu su matessi suzzandhe unu bellu gelato, sos baghianos, assumancu gai contaiant unu pagu a s’iscusia, fint andhados a feminas.

Ma sa die non fit finida incue!

Bacchiseddhu Sulas, s’autista, si che fit mesu cottu, ca su ticcheddhu li piaghiat meda, e in sas primmas curvas de Scala di Giocca su camiu at cominzadu a andhare a zighi-zaga e si fit bortulandhe. Sos gitantes si ndhe sunt totu falados e no ant pius charfidu pigàreche a su camiu. Ant isettadu su pullman de sa Pani e sunt torrados cun issu finzas a Bardosu, ca sa Pani non intraiat a biddha. E a pe’ a pe’, in sa notte isteddhada, che sunt arrivados a domo a perra ’e mesanotte.

Bacchisereddha, mancari iscurzu, si ch’est tuccadu a biddha paris cun totu. Sa pigada de sos battor chilometros, mancari unu pagu sonnidu, l’at fatta a bolu pensandhe a cussa die ispeziale inue aiat bidu po sa primma ‘orta su mare in Platamona.

 

 

Condividi su:

    Comments are closed.