RELATA LEI LINGUA, lezia dae Paulu Zedda, po sa presentada de sa leze noa de sa limba sarda.

La nuova legge per la lingua sarda è in discussione da ieri nel nostro Consiglio Regionale. Pubblichiamo la relazione del primo firmatario della legge.

Il consgiliere regionale on.  PAOLO ZEDDA

Su scioberu de amparai  sa lingua sarda, de dda sustenni e de ndi  promovi sa trasmissioni a is  generatzionis noas, fintze cun s’impinniu publicu e de is istitutzionis, si basat asuba de presupostus culturalis, politicus e tzivicus fortis meda:

In unu sentidu universali, sa cunservatzioni de si’idioma nostru, cument’e lingua bia, insistit cun coerentzia in su progetu de un’”Europa chi tenit arrexinis in una democratzia basada a sub’e sa diversidadi culturali”, sa cali format su patrimoniu comunu de s’umanidadi e depit essi reconnota e afirmada in s’interessu de is generatzionis presentis e benidoras,  cumenti narat su Consillu de Europa in sa Carta de is lingua de Minoria.

Sa politica de amparu de sa lingua, in custu mirada, agiudat a garantiri su deretu de is populus a si scioberai unu percursu culturali propriu in sa costrutzioni de su determiniu insoru;

 

Storicamenti, su nascimentu de sa scritura sarda, giai de su seculu XI, at produsiu unu corpus documentali ladu, de caratiri giuridicu, literariu e poeticu. Is testimonìas chi ddoi sunt allogadas ant pintau, in su cursu de is seculus, s’evolutzioni de sa vida sotziali, de sa storia e de is  produtzionis artisticas de su populu nostru. Sa connoscentzia e su studiu de su patrimoniu literariu in lingua sarda, duncas, arrespundint a s’esigentzia imprescindibili de no sperdi sa memoria de chini seus, e sunt pretzisas e necessarias po cumprendi a fundu su percursu chi sa sotziedadi nostra at cumprìu in is urtimus milli annus.;

 

Chi pensaus a su patrimoniu intangibili, sa Sardigna possidit una grandu variedadi de linguatzus cumplessus de artu valori artisticu e de forti sentidu sotziali, chi agatant is sa lingua su substratu indispensabili. Fueddaus de sa poesia orali e de improvisatzioni, nascia in unu tempus antigu ma ancora arrexinada e bia in su populu de oi; de su cant a tenori, chi giai at otentu su titulu de Patrimoniu de s’Umanidadi po opera de s’UNESCO;   de su cantu logudoresu a chiterra; de sa polifonia paraliturgica; de is cantus a launeddas, feti po arremonai is prus nodìus. Totu custas formas de espressioni, unicas i esclusivas de sa Sardigna in su mundu, ant a podi allogai su sentidu insoru e sa funtzioni e sighiri a bivi feti chi sa costumantzia de imperai sa lingua locali at a abarrai difundia e sighia. Ch aici no fessit, iant’essi cundannadas a decadiri e sparessi;

 

Castiendi a sa dimensioni psicolinguistia, su tenni in usu una lingua propria po parti de una comunidadi afortiat sa coesioni, trasmitit unu messagiu de artivesa e autostima, siat a s’internu siat in s’obertura a is ateras natzionis e a su mundu.

 

S’imparu de sa lingua locali podit contribuiri a fai intendi is studiantis parti de unu percursu educatzionali fundau in sa cultura insoru, e giuat a cumbati, aici fendi, s’abandonu e sa dispersioni scolastica;

 

Segundu is urtimus orientamentus de sa didatica, unu aprociu plurilingua giai movendi de is primus annus de iscola, s’est dimostrau efetivu in su agiudai su disarrolliu intelletuali de is pipius, e favorit una educatzioni orientada a sa pluralidadi e a s’obertura a is ateras culturas; S’Unioni Europea, po custas arrexonis, sustenit cun fortza s’istrutzioni cun varias linguas giai de is primus annus de sa picinnìa, segundu sa formula ”lingua materna prus ateras duas”, e ndi tenit contu in is criterius de asinnaudra de is fundus;

 

In prus, s’usu publicu de sa lingua locali podit donai fortza e sugestioni a s’imagini de sa comunidadi chi dda imperat, de su territoriu cosa sua, de sa cultura, de is produtzionis e de is momentus de vida, fendidda unica a is ogus de su mundu. In custu sentidu, sa promotzioni publica de sa lingua podit essi unu agiudu importanti in sa promotzioni de is produtzionis localis e de su turismu.

 

Po totu custas arrexonis, infinis,  sa Regioni Sarda at ditzidiu de defensai, amparai e sustenni (sa lingua sarda, su cadelanu de s’Alighera, su gadduresu, su sassaresu e su tabarchinu,) totu is linguas  de Sardigna, in totu is formas espressivas insoru, de ndi promovi sa difusioni e sa trasmissioni, de garantiri oguali dinnidadi a sa ligua italiana e de creai is cunditzinis po chi, in donnia logu, potzant essi strumentu comunicativu e veiculu de cultura.

 

Sa segundu cumessioni at aprovau a maioria, cun totu votus a favori e una astensioni feti, su testu oi a s’esami de custa assemblea in su boddeu de su 14/4/2018. ponendi a pari is propostas 26, 167 e 228.

Su cuadru normativu de referimentu, in materia de linguas de minoria, est stetiu conditzionau po tempus meda a s’esperientzia storica madurada in su stadu italianu. Custu s’est cunnotau, a su mancu fintzas a s’aprovatzioni de sa lei 482 de su 1999, po una pratzidura formali  e sustantziali, po finas avallada de sa giurisprudentzia de sa Corti Costitutzionali, intre is minorias arreconnotas e cussas no arreconnotas. Garantendi feti a is prumus (Val d’Aosta, Trentino Alto Adige / sud Tirol, e prus a trigadiu, Friuli Venezia Giulia) unu  curredu de strumentus de amparu, definiu po mesu de normas de atuatzioni de is statutus spetzialis.

Custa cunditzioni est plasticamenti evidenti in su statutu spetziali sardu chi, cumenti scieus beni, no cuntenit nisciunu arremoni de sa chistioni linguistica ni previdit una cumpetentzia legislativa specifica. Sa gravidadi de su “pecau originali” de sa Carta de Sardinnia si podit beni mediri pensendi ca cussa sarda est oi sa lingua de minoria cun prus fueddadoris in Italia.

Est stetiu feti a partiri de sa segundu mitadi de is annus noranta chi custu consillu, in fatu de unu percursu longu e trabucosu, at aprovau sa lei Regionali de su 15 de mes’e ladamini 1997, n. 26, cun sa cali, po sa primu borta in sa storia de s’autonomia, sa Regioni Sarda arreconnoscit a sa lingua sarda e a is ateras linguas de Sardigna pari dinnidadi de s’italianu e ddas assumit cument’e “beni primariu”.

In s’arrespetu de custa disciplina sa Regioni at incarrerau is primus politicas linguisticas. In su cursu de is annus, però, s’impiantu de sa lei 26/97, at donau sinnais de un tzerta debilesa. In partocolari, s’impiantu de sa lei scontàt sa mala pratzidura intre politicas linguisticas e ateras politicas “culturalis”, a is calis s’est donada una definitzioni fortzis tropu oberta, tanti de otenni in s’aplicatzioni una dispersioni de is atzionis e de is gastus finantziarius collegaus.

No est debadas, duncas, chi in is urtimus annus si sunt moltiplicaus interventus sustantzialis puntualis, chi sunt stetius includius in is leis finantziarias e ant produsiu unu panorama normativu disgregau e disomogeneu, e portau a sa necessidaidi de unu progetu organicu de ordinadura e sistematizatzioni.

 

Una impellida noa est bennia de sa aprovatzioni de su decretu legislativu 13 gennargiu 2016, n. 16 (norma de atuatzioni de su statutu sardu, po su trasferimentu de is funtzionis in materia de lingua e cultura de is minorias storicas de sa Regioni), chi at mudau su sistema de is fontis normativas e connetendi, po sa primu borta, sa tutela de sa lingua a su Statutu Spetziali Sardu.

Custa norma de atuatzioni previdit su trasferimentu de is funtzionis aministrativas ligadas a s’atuatzioni de is disponimentus definius de is articulus 9 e 15 de sa lei n. 482 de su 1999 (normas in materia de amparu de is minorias linguisticas storicas), e is funtzionis de coordinamentu de is còmpitus atribuius a is istitutzionis scolasticas  in materia de impreu e imparu de sa lingua in is scolas primarias e segundarias de primu gradu e de coordinamentu de s’istrutzioni scolastica.

Custas novidadis de grandu importu ant portau sa subcumessioni a fraigai unu testu inificau chi, mancai assumendi is inditus de is tres propostas originarias, tenghessit contu de is normas de atuatzioni e definessit unu modellu po sìesercitziu de is funtzionis trasferìas.

 

A s’acabu de is tarballus de sa subcumessioni at detzidiu de  programai una serie de auditzionis cun sugetus istitutzionalis e no, cun su fini de cundividi su testu e incarrerai unu cunfrontu a sub’e unu tema aici tanti intendiu.

 

Su testu si cumponit de 40 articulus.

S’art. 1 assumit s’dentidadi linguistica de su populu cument’e beni primariu, de defendi e amparai in totu is formas, e in is variedadis storicas e localis.

S’art. 6 stabilit su printzipiu de coerentzia programatica e previdit chi totu is interventus finantziarius definius in lei depant essi cuntennius in unu unicu programa.

S’art. 9 disciplinat s’adotzioni de una norma ortografica, po sa tradusidura in grafemas de is sonus de sa totu is variedadis de sa lingua sarda. Custa grafia est de imperai in totu is comunicatzionis scritas e a s’usu de custa est conditzionada sa cuntzessioni de is contributus. S’adotzioni de un norma liguistica, invecis, est definia limitadamenti a s’impreu in su sistema regioni po is autus in essida.

S’art. 10 previdit s’obrigu de sa tzertificatzioni linguistica po su disarrolliu de is atividadis previdias in lei e delegat sa giunta a definiri is criterius de tzertificatzioni e s’istitutzioni de un’elencu de is sugetus tzertificadoris.

Su III cabudu definit su disarrolliu de is funtzionis trasferias a sa regioni po s’atuatzioni de is rticulus 9 e 15 de sa lei 482 de su 1999.

 

Su cabudu IV disciprinat s’imparu de sa lingua sarda in totu in is scolas de donnia ordini e gradu, in orariu curriculari e extracurriculari. In particulari, s’art. 23 donat atuatzioni a una dispositzioni cuntennia in s’art.2, coma 1 litera l, de sa lei 28 martzu 2003, n. 53 (aici nada “lei Moratti”) chi at atribuiu a is regionis sa possibilidadi de definiri sa cuota regionali de su pianu de studiu po is materias de interessu specificu. Cun s’ativatzioni de custu articulu, in fueddus crarus, est possibili a fai intrai in is iscolas nostras s’imparu de sa storia sarda.

Su cabudu V cuntenit is mesuras in favori de s’informatzioni, s’editoria e is tecnologias noas. Su cabudu VI disciplinatis modalidadis de collaboratzioni cun is universidadis e is sugetus privaus chi si pigant incuru de su studiu, formatzioni e amparu de sa lingua, S’art. 34, invecis, definit is mesuras in favori de is artis proprias de sa Sardigna, trasmitias po mediu de sa lingua e individuat cali membru atuadori s’ISRE.

 

Condividi su:

    Comments are closed.