ADIOSU, PISSENTE!

 

 

 

Fuit notte candu dh’eus ischipiu!

Pissente Migaleddu est istau agatau sine vida in sa machina sua, in s‘istrada n° 45 chi andat dae Nuoro a Marreri. Fac’a sas 18 de sero de ariseo, 9 de arbili.

Dh’iu intendiu a sas 13, m’at telefonau a su cellulare po arresonare de s’atopu de su sero innantis in Casteddu, in su salone de sa cresia de p. M. Kolbe, s’arruga de Is Mirrionis. Cun ateros arresonaiant de s’ambiente a Portovesme, in s’attobiu ordinzau dae sa CSS.

Fuit cuntentu po sa essida de su libru chi at iscritu po si faghere arresonare de s’ambiente in Sardigna. E chi est po bessire. Sos pentzamentos de Pissente ant a sighire a abarrare cun nois.

Pentzau chi sa telefonada fuit arribande dae Tatari, ma fortzis fuit in viagiu. Depiaus sighire a foeddare a su sero. A sas 17 su telefono suo non at arrispostu.

Arresonamentos chi non eus  potziu sighire…

Dolore e tristura, po s’amigu e po su cumpanzu, po totu cussu chi fuit fende e aiat a porrer faghere po su Populu Sardu, donzunu de nois e po sa familia sua.

Onore a s’amigu, a su cumpanzu, a s’omine! Gratzias po toutu!

A si connoschere  dae nou in sa Gloria! (S. C.)

 

************************************

MARIO PUDHU ISCRIET:

A ti connoscheremus in sa santa glória, Pissente!

Tue ses beneitu pro su bene mannu chi as fatu a sa Sardigna e in su coro de chie istimat sa terra e sa zente nostra as a tènnere che santu unu nitzu distintu e no at a bènnere mai mancu s’imparu de s’amore tou!

Unu ringratziamentu e un’afranzu mannu a tie cun totu s’ànima! E como che a prima, fortza paris pro custa terra nostra istrassiada e prega chi fetemus fortza paris sos chi restamus chentza divisiones macas!

Mario

 

Condividi su:

    Comments are closed.