Iscravamentu in Narbulia, di don Antonio Pinna

 

[Prima de cumenzai, su Coru podit cantai sa strofa 1 cun Sa torrada de is Goccius de sa Santa Gruxi]

 

Immoi custu mundu ghettat bandu de cundenna,

immoi su meri de custu mundu s’at a scadenai:

e deu insaras, candu m’ant a pesai in artu de terra,

totus ap’a tirai a costau miu. (Gv 12,31-32)

 

E nosu seus innoi, fradis e sorris, famillia ch’issu at tirau a costau suu.
In artu, andat beni. Ma in sa gruxi? Comenti iat a essi, in sa gruxi?
No s’iat promìtiu, issu, de si fai intrai in-d’unu regnu eternu?
Su Salmu dh’iat nau po su tempus de David: Su regnu tuu est unu regnu eternu. (Sal 145,13)
Sa Lìtera segunda da Santu Pedru dh’at nau po su tempus de nosu:
Po bosàterus est manna e aberta s’intrada
in su regnu eternu de su Segnori nostu e Salvadori Gesu-Cristu
. (2Pt 1,11)

 

Coment’est insaras chi po intrai in custu regnu tuu ci ollit custa grai manna, custa gruxi?
Ca aici narànt fintzas e is mannus nostus cantendi : Crae … [su Coru sighit in cantu …]

Crae chi sola abberzesit

Sas portas de s’altu chelu

De su templu sagru velu

Chi dae testa a pes lompesit,

ue a Giuanne intreghesit

sa mamma sua afligida.

Crae chi sola aberzesit / sas portas de s’altu chelu:
Certu est beru su chi narat su cantu. Ma tocat a dhu cumprendi beni,
ita bolit nai “salvesa”, ita bolit nai “misericordia”,
po cumprendi ita portas de chelu aberrit custa crai.

 

Ca sa salvesa de Gesu-Cristu no est una cosa po apustis,
comenti chi custa vida in custu mundu siat una partida chi perdeus sèmpiri,
e si tocat aspettai is “tempus suplementaris” in s’atru mundu, a su mancu po pareggiai,
poita po binci iat a essi tropu a tradu.

 

Sa salvesa de Gesu-Cristu est una cosa po custu mundu,
poita in custu mundu s’iat a praxi a bivi una vida chi ndi ballit sa pena de bivi.
Ma su fatu est ca is inimigus prus maus de nosu seus nosu etotu.
E sa cosa chi stentaus a cumprendi est ca nosu seus inimigus de nosàterus
no tantu candu fadeus cosas mabas: poita insaras est fàcili a dhu cumprendi.
Su peus est cussu chi fadeus candu seus sigurus de tenni arrexoni nosu,
candu seus tropu sigurus de fai su beni chi depeus fai,
e peus ancora candu totu custu beni dhu fadeus in nòmini de Deus.

 

Ma bosatrus m’eis a nai: ita ses nendi? No bastat ca in crésia si tratant sémpiri de pecadoris,
ca immoi si depeus preocupai puru de candu si parit de essi santus?
Iais a podi puru tenni arrexoni.
Si no fessit ca seus ananti a icusta gruxi.

 

Castiaiddhu a icustu fillu ‘e òmini e fill’e Deus, crucifissau.
Unu chi si creiat santu, ca santu dhi narànt, sendi Predi Maiori in cuss’annu,
iat nau ca cumbenit chi unu scéti mòrgiat po su pòpulu,
e no siat ispérdia totu sa natzioni
(Gv 11,50).

 

Aici seus nosàterus: Pentzaus chentza de mancu dhu pentzai
chi bastat a donai sa curpa a unu,
po essi is àterus unu grupu totunu de is prus a postu in sa cusciéntzia.

- In d-una classi de iscola, trumentaus a unu (dhu narant in fuedhu modernu “bullismo”)
pighendiddu in giru comenti e tontu,
pentzendi chentza mancu dhu pentzai
chi bastit custu po si crei is atrus su grupu totunu de is prus intelligentis;

- in d-una bidha, pigaus a unu po macu,
pentzendi chentza de mancu dhu pentzai
chi bastit custu a essi is atrus unu grupu totunu de is prus sàbius de su mundu;

- in d-una natzioni, poneus a parti cussus chi parint diversus
(de tempus in tempus dh’ant nau “ghetto”, o “campo di concentramento”,
e imoi mancai “campo profughi”, e fintzas “casa di accoglienza”)
e dhis giadeus mancai sa curpa de totu cussu chi sutzedit,
pentzendi chentza de mancu dhu pentzai
ca bastat custu po essi is àterus unu grupu totunu, totus ugualis e totus isceraus.

- in d-una crésia, poi, sa cosa est peus puru, ca is etichettas funt sèmpri giadas a nòmini de Deus:
e calincunu, poita ponit dònnia tantu calincuna domanda e duda,
est additau comenti “non sicuro” (mellus chi siant in italianu scéti certus fuedhus),
pentzendi chentza de mancu dhu pentzai
ca bastat custu po essi is àterus unu grupu totunu,
mancai uniu scéti in s’ignoràntzia pigada a siguresa.

- e sempri in crésia, calincunu àteru, ca sa vida non est istétia genorosa cun issu,
est additau comenti e “irregolare”,
pentzendi chentza de mancu dhu pentzai
ca bastat custu po essi is àterus unu grupu totunu,
chi si creit a postu candu invecis est ístétiu scéti fortunau.

 

Ma imoi, ananti de custu fill’e’òmini e fillu de Deus crucifissau,
non podeus prus nai: non dhu scidiu, no dh’iu pentzau.
Dónnia ‘orta chi po una santa beridadi nci poneus in gruxi a calincunu,
seus comenti cussu santu Predi Maiori chi si naràt Caifa,
candu iat nau ca est mellus chi mroxat unu sceti po lassai is atrus in paxi.

Sa salvesa de i-cussus chi crucifissànt a Gesù fiat ca no scidiant cussu chi fadiant;
sa salvesa nosta, oi, est ca dhu scideus:

Gesus s’est lassau pigai po macu (Mc 3,21: èst fora de sèi),
po diversu (Mc 2,18ss Is iscientis de Juanni… ),
po peccadori “irregolare” (Mc 2,6 Ha frastimau),
po ereticu o no siguru in sa dottrina (Mc 14,58 Contras a su templu… ),
ma at nau: Pretziaus is masedus, ca issus ant a eredai sa terra.

 

Pretziaus is masedus: cussus chi candu calincunu si creit
su meri de su mundu e si scadenat e ghettat bandu de cundenna,
ant imparau de Gesu-Cristu, su masedu in gruxi, a no arrispundi prus a cundenna cun cundenna;

Pretziaus is masedus chi abarrant firmus in d-una fidi prus manna de dònnia rancori,
firmus ca dhis giàis tui sa gràtzia de pentzai
ca salvesa est a si lassai pesai in artu in gruxi
po fai a cumprendi a is meris de su mundu
ca su regnu tuu de paxi est atra cosa,
atra cosa diaveras, poita no fait prus vìtimas a nòmini de Deus.

Pretziaus is masedus, cussus chi castiendi custa gruxi cumprendint ita est salvesa:
cumprendint ca Deus a nosu si salvat ca si fait a connosci de aundi ndi bessi sa violéntzia
de cussus che si bolint sèmpiri a is primus postus, mancai a ispintas,
in dònnia santidadi pigada a lotteria.

Pretziaus is masedus, cussus chi castiendi custu Crucifissau cumprendint ita est misericòrdia:
cumprendint ca Deus est prenu de misericòrdia
poita si fait cuntemplai in sa carri sua ita bolit nai a perdonai:
perdonai no est un arregallu fatu cun generosidadi
comenti candu naraus ca ge no si ndi bessit de costas.
A perdonai, deaderus, a Gesu-Cristu ndi dh’est bessiu de costau:
ca a perdonai po Gesu-Cristu est istétiu a si lassai ponni in gruxi,
a si lassai traixi de Giudas, a si lassai arrefudai de Pedru,
po si fai bi’ a totus a ita puntu de violéntzia e de frassidadi arribaus
candu si boleus ammostai genti santa e prus santa de is àterus…

 

Ma insaras, sa salvesa de innui ndi benit de prus:
de sa manu chi tocàt is ogus de su tzrupu e dhus sanàt po miràculu,
o de sa manu chi s’est lassada incravai in sa gruxi?
Si ndi prexaus po is mabàdius sanaus (biada a issus!) de sa manu miraculosa de Gesu-Cristu,
ma a s’umanidadi srebiat de prus su miraculu de sa manu incravada:
chi no at aciuntu, e dhu podiat fai e comenti, ofesa a ofesa;
non at aciuntu, e dhu podiat fai e comenti, vindita a vindita.

 

E insaras, tui Nicodemu, certu ca ti ndi arregodas,
tui chi fiast andau adenoti anca fiat Gesús, ca iast biu is miràculus chi issu aiat fatu in Gerusalemi,
e po cussu ti pariat de podi controllai ca Gesùs beniat de Deus:
poita imoi ndi bolis liberai cussa manu incravada?
Fortzis ca bolis bi’ ancora cussa manu a fai miràculus fàcilis e debadas?
No as imparau nudha de cussa noti? No, certu tui as imparau,
ca un’àtera dì, candu genti importanti comenti e a tia boliat arrestai e condennai a Gesùs,
tui iast nau ca prima tocàt a dh’ascurtai (Gv 7,50-51).
E tui dh’as ascurtau, e as imparau ca non bastàt a iscì de innui ndi fiat bénniu Gesùs,
ma tocàt a isci puru a innui fiat andendi o torrendi,
e dh’as inténdiu de issu etotu candu iat nau:
Fintzas e chi deu seu testimòngiu po immi etotu, sa testimònia mia ballit,
ca deu sciu de innui ndi seu bénniu e a innui nci seu torrendi,
bosàterus po contras de innui bèngiu e a innui andu no dhu scideis
(Gv 8,14).

Ma tui, Nicodemu, immoi dhu scis, immoi chi Gesùs est sentza de miràculus,
ita bollit nai a benni de Deus e a torrai a Deus,
ca as cumpréndiu cussu chi Gesus t’iat nau cussa noti:
Nemus nc’est mai artziau a celu, si no cussu chi prima nd’est cabau de celu,
deu, su fill’e òmini
(Gv 3,13).

Tui, duncas, Nicodemu, as cumpréndiu ca po artziai a celu,
tocat prima a ndi cabai de totus is celus chi si seus inventaus,
is celus de candu si creeus is meris de su mundu.

E po icustu tui ses bénniu cun Giusepi de Arimatea
a nc’interrai a unu chi immoi non podit fai prus nudha
e po chi bosàterus etotu pagu cosa o nudha podeis fai.

Ma tui, Giusepi de Arimatea,
chi prima fiast iscienti a iscusi po timorìa de is chi cumandànt,
immoi cun Nicodemu, própiu unu de icussus in cumandu, scis in craru
ca custa pagu cosa chi podeis fai, custu profumu chi eis betiu po interrai a Gesùs,
est su miràculu chi scéti bosàtrus podei fai.

 

• E totu e is dùus scideis ca si immoi artziais a sa gruxi po ndi libberai a Gesu-Cristu,
non est po dhu bisionai rei comenti e is àtrus reis de su mundu,
ma est po pigai apustis bosàterus etotu cussa crai
chi aberit deaderu is portas de s’altu chelu,
non de s’altu chelu de s’àteru mundu, ma de s’altu chelu chi est custu mundu
candu is iscientis po gràtzia s’assimbillant in custa terra, in bàsciu,
a su Maistu insoru, in s’altu.
E sa basciura de sa gruxi nosta tui dha ponis, Segnori, a s’altesa tua.

Est custu su mistériu mannu de sa fidi nosta.
[Si podit arripiti in cantu cun su tonu de sa Missa e intonendidhu su pàrrocu etotu]

 

• Si duncas immoi ndi tirais sa corona de ispinas,
no est ca bisionais torra sa corona bettia de is treis urréis po ndi ponni in càmbiu una de òru.

- E si imoi dh’ammostais a totus
est po s’arregodai a nosu
su chi issu iat nau in sa cena de sa dispedida:
Su prus mannu de bosàterus s’at fai su prus piticu,
e su chi cumandat comenti e su chi serbit
(Lc 22,26).

- E portendi a peis de Maria sa corona de ispinas,
naraidhi a dh’arregolli po nosu,
po candu sa vida s’at a parri sceti ispinas e s’agiudit issa a ndi fai una corona
comenti cussa de su fillu chi s’at tirau a costau suu,
naraiddhi a s’agiudai a no trumentai a nemus acciungendi ispinas a ispinas,
a s’agiudai a no incrubai sa conca de nemus cun coronas frassas e dolorosas,
a non incrubai sa conca nos etotu
candu tocat a abarrai lìbberus e firmus in sa via crucis nosta.
Naraidhi puru a allebiai is ispinas de is màrtiris de oi.

 

[In su mentris chi Giusepi e Nicodemu andant a peis de Maria, Coru e genti arripitint:
O mama de dolore / faghide ch’imprimidas / mi sian sas feridas / de su Segnore]

 

• Si immoi ndi tirais is obbilus (is atzous) de totu e is duas manus de Gesùs,
no est ca bisionais torra is miràculus de prima,
ma est ca scideis ca is obbilus (atzous) ant a srebì a bosàterus,
poita immoi scideis puru ca su miràculu de sa manu incravada e dèbbile
est prus mannu de su miràculu de sa manu líbbera e potenti.

- E si immoi ammostais a totus is obbilus (atzous) de is manus de Gesùs
est po s’arregodai a nosu is fuedhus chi at inténdiu s’apòstulu Paulu
candu po tres bortas iat domandau unu miràculu po issu etotu
e su Segnori dh’iat arrispostu:
T’abbastat sa gràtzia mia, ca sa fortza si bidit totu in sa dibbilesa.
E s’apòstolu aciungit:
Po icussu m’ap’a bantai de is dibbilesas mias,
po chi istit asusu miu sa fortza de su Cristus
. (2Cor 12,8-9)

- E portendi a peis de Maria is obbilus (atzous) de is manus de Gesùs,
naraidhi a dhus aregolli po nosu, po frimai is manus nostas
candu funt tentadas de violéntzia,
ma po s’arregodai puru ca in is manus incravadas est sa fortza de su perdonu.

 

[In su mentris chi Giusepi e Nicodemu andant a peis de Maria, Coru e genti arripitint:
O mama de dolore / faghide ch’imprimidas / mi sian sas feridas / de su Segnore]

 

Si immoi ndi libberais is peis e totu su corpus de Gesùs,
no est ca bisionais torra candu Gesùs si ndi scampàt de morti:
fessit a Nazaret o a Gerusalemi fuendinci a su Giordanu;

- E si immoi ammostais a totus is obbilus (atzous) de is peis de Gesùs
est po arregodai a nosu is fuedhus de Gesùs in su Getsémani
candu beniant a dh’arrestai: Pesaisindi, andaus (Mc 14,42).

- E portendi a peis de Maria is obbilus (atzous) de is peis de Gesùs,
naraidhi a dhus arragolli po nosu,
po si frimai is peis candu seus tentaus de nci fuì
atesu de is responsabilidadis nostas, atesu de is chi sunfrint.

 

[In su mentris chi Giusepi e Nicodemu andant a peis de Maria, Coru e genti arripitint:
O mama de dolore / faghide ch’imprimidas / mi sian sas feridas / de su Segnore]

 

Ancora una cosa podeis fai, imoi, Giusepi de Arimatea e Nicodemu:
eis biu in su costau de Gesus una mància prus manna, ma non est una mància:
est sa ferida chi su sodrau at fatu po s’assegurai ca Gesùs fiat mortu diaveras.

- ammostaidha immoi a totus, po arregodai a nosu is fuedhus de s’Evangéliu de Juanni,
chi a su cropu de sa lantza de su sodrau aciungit :
Custu est sutzédiu po averai sa Scritura: Nimancu un’ossu dh’ant struncau.
E un’àtera Scritura narat: Ant a castiài a Issu chi ant trapassau.
(Gv 1936-37)

 

- Giusepi de Arimatea e Nicodemu, bosàterus eis fatu totu cussu chi podiais fai,
e bosàterus puru, iscientis chentza’e nòmini,
e si torraus gràtzias. Ma Immoi tocat a nosu.
Castiaus a Gesus, impari cun Maria, sa mama sua.
Castiaus a Gesus chi pesau in artu s’at irau a costau suu,
Castiaus cussa ferida aberta in su costau suu.
Est aberta po nosu, porta po nosu de altu chelu,

 

e pregaus:

 

 
Anima Christi, santifica me:         Gesùs ‘e su coru, faimì santu che a tia;
Corpus Christi, salva me:              Corpus de Gesùs, faimì salvu cun tui;
Sanguis Christi, inebria me           Sànguni de Gesus, alligramì de tui;
Acqua lateris Christi lava me        Acua de su costau de Gesùs, faimì límpiu po tui;
Passio Christi, conforta me           Passioni de Gesùs, faimì forti cun tui;
O bone Jesu, exaudi me                Gesùs totu bonidadi, faimì gràtzia:
Intra tua vulnera absconde me      Aintru de sa ferida tua ponimì in siguresa.

Gesùs, immoi est s’ora de s’interru tuu e ti accumpangiaus a sepultura.
Ma siat òi sa ferida tua a sepulcru miu,
abetendi sa dì de s’incontru cun tui.

 

[Prima de incumentzai sa processioni, Coru e genti arripitint
O mama de dolore / faghide ch’imprimidas / mi sian sas feridas / de su Segnore.

 

e sèmpiri in cantu si finit cun is istrofas de sa dispedida, comenti sighit:

 

 

De cantu azis patidu

su frutu m’aplicade,

como e in s’eternidade,

o Gesùs meu.

 

Clementissimu Deus,

sas ànimas purgantes

in chelu triunfantes

incoronade.

 

Sa Crèsia esaltade,

su Paba protegide,

son prìntzipes unide

in paghe santa.

 

Sa terra totu canta

a bois cunvertida

guvernet prestu e unida

unu pastore

 

O mama de dolore

faghide ch’imprimidas

mi sian sas feridas

de su Segnore.

 

 

Condividi su:

    Comments are closed.