- Fondazione Sardinia - http://www.fondazionesardinia.eu/ita -

In chirca de una muzzère, de Luciano Carta

Posted By cubeddu On 8 febbraio 2020 @ 07:35 In Blog,Letteratura sarda | Comments Disabled

Sos contos de Luciano Carta


Custu contu, a su chi narant sos mannos chi mi l’ant contadu, est cosa suzzèdida deabbèru e ant puru nadu, cun d’unu risigheddhu grae, chi b’at cosas medas chi suzzedint ca, comente narat su Rettore, sa carre est debbile.
In passadu bi fit in ’Oloène s’usantzia de su paraninfu, est a narrer de una pessone chi a numene de un’ateru andhaiat a li dimandhare sa femina in domo ’e sos parentes suos.
Compare Antoni at nadu a compare Zuanneddhu:
“Compà’, bos dimandho unu piaghere mannu: mi deppìdes chircare a Filumena, sa comare e bighìna ‘ostra, ca eo so meda ’irgonzosu e a primm’imbuccada non mi bastat s’animu”.
“Compà’, custu est dovere de ozzu santu -  at rispostu compare Zuanneddhu -, dademi su tempus e bos la chirco”.
Filumena fit una picciocca bella e zudissiosa e a onzunu li fit piàghidu a la tennere a muzere.
Compare Zuanneddhu, una ’orta chi s’aiat leadu s’impinnu, l’at fattu comente Deus cumandhat.

Andhadu est a domo de Filumena e invezes de la dimandhare po s’amigu, l’at dimandhada po isse etotu e sos de Filumena e issa matessi ant azzettadu.

Furbu compare Zuanneddhu!

Intro ’e s’annu Zuanneddhu e Filumena si sunt cozuados. Compare Antoni, a tempus suo, at dimandhadu de torrare a contu a su compare de una ’orta, e Zuanneddhu cun d’una faccia ’e brunzu, l’at rispostu:
“Compà’, su sambene a conca mi ch’est pigadu candho l’appo ’ida e mi so confusu!”.

Bistrale!?
Antoni at deppidu ingullire e a bell’a bellu at deppidu chircaresi un’atera ammorada, ma custa ’orta at zuradu chi sos mascros, mancari fattos a compares, fint male fidados e at pensadu chi andhaiat menzus de chircare una paraninfa femina.

Como a Antoni li piaghiat Boranzeleddha, un’amiga ch’istaiat in su ’ighinadu suo etotu, ma non teniat su coraggiu de li dimandhare sa manu. Iscaddhadu dae cussu cane ’e isterzu de Zuanneddhu, frimmu in su pensamentu suo, no ischiat a cale parte si ’ortare.

Bi fit in carrela comare Boricca, femina abbista chi s’anca non li tremiat a faghere cosas un’azzigheddhu diffiziles e puru chi bi cherferet unu pagu de azzardu.
Compare Antoni at nadu a se matessi::
“Antò’, su sardu lu futtini una ‘orta solu. A largu sos mascros! Custa ’orta  mi chircare sa femina lu naro comare Boricca”.
Nadu e fattu. Comare Boricca at fattu su dovere suo e Boranzeleddha l’at nadu chi ei e gratzias a comare Boricca Antoni e Boranzeleddha si sunt cozuados issos puru e… vissero felici e contenti.

E bene at fattu ca, comente narant sos bezzos: “Biada a chie no iscaddhat!”.

 

 

Condividi su:

    Article printed from Fondazione Sardinia: http://www.fondazionesardinia.eu/ita

    URL to article: http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?p=17045

    Copyright © 2013 Fondazione Sardinia. All rights reserved.